Advanced search Advanced search
766

Sigismund III Vasa, ort 1626, Gdansk.

VF+
add Your note 
Lot description Show orginal version
Grade: VF+

Vasa, Sigismund III Vasa (1587-1632), ort 1626, mint Gdansk

circulating orth of Gdansk, last vintage of the orth of Gdansk of Zygmunt III

silver, weight 6.18 grams, diameter 28.8 mm

Literature:Kopicki 7507 (R), Shatalin GD26-1
Auction
13--"Trzynastka"--13
gavel
Date
31 March 2023 CEST/Warsaw
date_range
Start price
43 EUR
Grade
VF+
Hammer price
89 EUR
Overbid
204%
Views: 44 | Favourites: 4
Auction

COINSNET Krzysztof Padzikowski

13--"Trzynastka"--13
Date
31 March 2023 CEST/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
20.00%
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

Regulamin aukcji 

1. Organizatorem aukcji jest firma CoinsNet Krzysztof Padzikowski (dalej Organizator) z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Stary Port 7, NIP 5541003840, Regon 091117056, adres mailowy: [email protected].

2. W sprawie aukcji Uczestnicy mogą kontaktować się wyłącznie korzystając z adresu mailowego: [email protected] i telefonicznie pod numerem 606 87 88 38. Organizator zobowiązuje się do ustosunkowania się w ciągu dwóch dni na zadawane pytania i zgłaszane sugestie.

3. Aukcja jest aukcją publiczną w rozumieniu art. 2 punkt 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta co oznacza, że licytantowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

4. Organizator występuje w imieniu swoim lub w komitentów.

5. W procesie rejestracji znany Organizatorowi Uczestnik otrzymuje limit wydatków w wysokości 5 000 złotych lub wyższy. O podwyższeniu limitu decyduje wyłącznie Organizator po otrzymaniu pisemnego wniosku lub referencji na adres mailowy ([email protected]). W przypadkach wątpliwych referencji Organizator może odmówić przyznania lub podwyższenia limitu.     

6. W przypadku rejestracji osób nieznanych Organizatorowi, nieposiadających odpowiednich referencji, Organizator może warunkowo przydzielić Uczestnikowi limit 2 000 złotych po wpłaceniu uzgodnionego wadium. Przyznanie wyższego limitu następuje po wpłaceniu wadium w wysokości 20 % na konto bankowe Organizatora, najpóźniej do 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. 

7. W przypadkach zalegania z płatnościami z poprzednich aukcji Organizator zostawia sobie prawo odmowy rejestracji i przyznania limitu Uczestnikowi, do momentu uregulowania zaległości. Przyznanie limitu i dopuszczenie do rejestracji Uczestników należy wyłącznie do Organizatora aukcji.

8. WAŻNE!!! W CZASIE TRWANIA AUKCJI AKCEPTOWANI BĘDĄ TYLKO LICYTANCI ZNANI ORGANIZATOROWI. LICYTANCI Z MAŁYM DOROBKIEM AUKCYJNYM LUB NIEZNANI NASZEJ FIRMIE NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZENI DO LICYTACJI. WAŻNE!!! 

9. Katalog bieżącej aukcji udostępniony jest na stronie www.coinsnet.onebid.pl .

10. Przedmiotem aukcji są monety, banknoty, papiery wartościowe, medale i odznaczenia, odznaki i inne artykuły kolekcjonerskie oraz złoto inwestycyjne. Organizator gwarantuje oryginalność sprzedawanych przedmiotów, chyba że w opisie aukcji stwierdzono inaczej.

11. Organizator nie odpowiada za ukryte wady fizyczne przedmiotów oraz ich wady prawne.

12. Organizator gwarantuje rzetelność opisu przedmiotów. Uwagi co do opisów, stanów zachowania mogą być zgłaszane Organizatorowi do 3 dni przed rozpoczęciem aukcji, zasadne wnioski i sugestie, o ile będzie to możliwe, Organizator postara się zamieścić w opisie przedmiotów, po tym terminie zamieszczenie poprawnych opisów może być trudne z punktu widzenia technicznego. 

13. Uczestnicy mogą dokonać obejrzenia wystawionych przedmiotów w siedzibie firmy lub w innym zaproponowanym przez Organizatora miejscu po uprzednim umówieniu się. Przedmioty aukcji przechowywane są w sejfach i skrytce bankowej i nie ma możliwości obejrzenia przedmiotów bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie Organizatora. Uczestnicy aukcji będą traktowani tak, jakby oglądali na żywo licytowane przedmioty.

14. Licytacja przedmiotów rozpoczyna się od kwot podanych przez Organizatora, wg następujących stopni przebicia:

                                                               od 0 - 200 zł       po 10 zł

                                                           od 200 - 500 zł        po 20 zł

                                                         od 500 - 1000 zł        po 50 zł

                                                       od 1000 - 2000 zł      po 100 zł

                                                       od 2000 - 5000 zł      po 200 zł

                                                     od 5000 - 10000 zł      po 500 zł

                                                   od 10000 - 20000 zł    po 1000 zł

                                                   od 20000 - 50000 zł    po 2000 zł

                                                         ponad  50000 zł    po 5000 zł

15. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu kwoty stanowiącej najwyższą złożoną ofertę. W przypadku wątpliwości Organizator może powtórzyć licytację.

16. Uczestnik zobowiązany jest do wykupu przedmiotów po cenie licytacji powiększonej o opłatę aukcyjną stanowiącą 20 % kwoty wylicytowanej. Kwota ta zawiera podatek Vat. Organizator zastrzega sobie możliwość obniżenia opłaty aukcyjnej w określonych przypadkach. Termin zapłaty za przedmioty wynosi 14 dni i na wniosek pisemny Uczestnika może zostać wydłużony do 30 dni. Po tym terminie Organizator ma prawo naliczyć ustawowe odsetki od niezapłaconej kwoty.

17. Zapłata za wylicytowane przedmioty następuje na rachunki bankowe Organizatora w PLN, EUR lub gotówką w siedzibie firmy dla zamówień poniżej 10000 euro (wg kursu średniego ustalanego przez NBP). Preferowaną przez Organizatora formą płatności jest przelew bankowy na konta firmowe podane poniżej:

                                PLN     PL22 1090 1072 0000 0001 4391 2222 swift: WBKPPLPP

                                EUR    PL03 1090 1072 0000 0001 4813 4586 swift: WBKPPLPP

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w wypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

19. Uczestnik może odebrać osobiście przedmioty w siedzibie Organizatora po uzgodnieniu terminu odbioru. Przedmioty opłacone przez przelewy na konta bankowe zostaną wysłane Pocztą Polską lub firmami kurierskimi (DPD, POCZTEX, paczkomaty INPOST) zgodnie z cennikiem wysyłek podanym przez Organizatora. Obowiązek zapłaty kosztów wysyłki spoczywa na Uczestnikach. Wyjątkiem od tego może być umowa między Organizatorem a Uczestnikiem o zaniechaniu pobrania kosztów wysyłki.

20. Każdy licytujący będzie traktowany tak jakby oglądał przedmioty na żywo i nie będzie z tego powodu rościł prawa do ich zwrotu. 

21. Ewentualne reklamacje co do oceny stanu zachowania przedmiotów będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia Organizatorowi najpóźniej do 14 dnia od ich otrzymania. Po tym terminie reklamację mogą nie być uwzględnione, ponieważ po tym czasie następuje rozliczenie z komitentami. 

22. Organizator udziela gwarancji na oryginalność sprzedawanych przedmiotów, chyba że w opisie było zaznaczone inaczej np.: kopia, fals z epoki. Rozpatrywanie reklamacji co do oryginalności przedmiotów jest bezterminowe.

23. Transakcję uznaje się za zakończoną w momencie zapłaty za przedmiot, a licytacja jest równoważna z rezerwacją przedmiotu.

24. Wywóz przedmiotów za granicę zakupionych na aukcji a przekraczających wartość 16 000 złotych reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków ( Dziennik Ustaw z 2017 r., pozycja 2187 i późniejsze).

25. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Aukcji do momentu rozpoczęcia aukcji, bez konieczności powiadamiania o tym fakcie Uczestników.

26. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest przeprowadzenie procesu rejestracji i akceptacja powyższego regulaminu. Od tej zasady Organizator nie przewiduje wyjątków.

27. Moc prawną ma tylko i wyłącznie regulamin sporządzony w języku polskim. Dla spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

28. Miejscem rozstrzygania sporów jest Sąd Cywilny w Bydgoszczy, miejscowości-siedziby Organizatora.

WAŻNE!!!

Z POWODU ŚWIĄT WIELKANOCNYCH OSTATNIM DNIEM WYSYŁEK PRZED ŚWIĘTAMI BĘDZIE ŚRODA 4 KWIETNIA. NASTĘPNE PRZESYŁKI OD 10 KWIETNIA, PO ŚWIĘTACH.


Regulamin aukcji zawiera 28 punktów.


About the Auction


FAQ
About the Seller
COINSNET Krzysztof Padzikowski
Contact
COINSNET Krzysztof Padzikowski
room
Ul. Stary Port 7
85-068 Bydgoszcz
phone
+48 606 87 88 38
Opening hours
Monday
10:00 - 17:00
Tuesday
10:00 - 17:00
Wednesday
10:00 - 17:00
Thursday
10:00 - 17:00
Friday
10:00 - 17:00
Saturday
10:00 - 14:00
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up